دو هزار و هفده
پايان نامه ارزشيابي محتواي كتاب درسي روان شناسي سوم متوسطه بر اساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از نظر دبيران و دانش آموزان
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 402 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 129

مقاله ارزشيابي محتواي كتاب درسي روان شناسي سوم متوسطه بر اساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان شهر پارس آباد مغان

اين مقاله در 134 صفحه و طبق فرمت دانشگاهي و كاملاً منظم در قالب word ويرايش شده است در اين مقاله از مطالب مفيد و خوبي جهت ارائه و استفاده در مقاله هاي رشته هاي روانشناسي ، علوم تربيتي و مشاوره (كليه گرايش) بهره برده شده استهمچنين اين مقاله همراه با پرسش نامه كامل مي باشد

چكيده:

اين تحقيق به ارزشيابي محتواي كتاب درسي روان شناسي سال سوم متوسطه براساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در شهر پارس آباد مغان پرداخته است.

اهداف جزئي تحقيق:1- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه بر اساس معيارهاي 
برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به نياز ها و علائق يادگيرنده
2- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه بر اساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به نياز هاي جامعه3- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه براساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به معيار كاربردي بودن يا سودمندي
4- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه براساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و 
دانش آموزان با توجه به معيار وحدت يا يكپارچگي. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي است. همچنين روش تحقيق از لحاظ نحوه گردآوري اطلاعات از نوع توصيفي_ پيمايشي مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. در آخر پيشنهادهايي براي بهبود كيفيت كتاب روان شناسي سوم متوسطه ارائه شده كه عبارتند از: توجه به مسئله ازدواج در محتواي كتاب علي الخصوص براي دانش آموزان پسر، استفاده از نظر اساتيد روان شناسي جهت هر چه بهتر شدن كيفيت محتواي كتاب، دعوت از روان پزشكان متخصص و مجرب سر كلاس براي ارائه راحت تر برخي مفاهيم مشكل به دانش آموزان، افزايش زمان تخصيص يافته براي تدريس كتاب روان شناسي سوم متوسطه از يك جلسه به دو جلسه در هفته.

 

فهرست مطالب

فصل اول(طرح كلي تحقيق)

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف كلي تحقيق

اهداف ويژه تحقيق

سوالات تحقيق

تعريف مفاهيم و اصطلاحات

فصل دوم(مباني نظري و پيشينه تحقيق)

مقدمه

مفهوم و تعاريف برنامه ريزي درسي

اهميت برنامه ريزي درسي

مسائل اساسي در برنامه ريزي درسي

مفهوم برنامه درسي

تعاريف برنامه درسي

معيارهاي برنامه ريزي درسي

ارتباط برنامه درسي با نيازها و علايق يادگيرنده

ارتباط برنامه درسي با نيازهاي جامعه

ارتباط برنامه درسي با سودمندي يا كاربرد آن

ارتباط برنامه درسي با وحدت يا يكپارچگي

عناصر برنامه درسي

اهداف

اهداف و انواع آن

اصول تعيين اهداف در برنامه درسي كارآمد

محتوا

اهميت محتوا

سازماندهي محتوا

مسائل مربوط به سازماندهي محتوا

راهبردهاي ياددهي يادگيري

اصول انتخاب راهبردهاي ياددهي- يادگيري در مقطع متوسطه

مواد و منابع آموزشي

تمايز بين مواد آموزشي و رسانه آموزشي

فضاء(محيط آموزشي)

زمان

ارزشيابي

تقسيم بندي كلي مفاهيم ارزشيابي

مفهوم ارزشيابي

چرا ارزشيابي؟

ارزشيابي آموزشي

ارزشيابي محتوا

كاركردهاي عمده ارزشيابي

الگوهاي ارزشيابي

مفهوم ارزشيابي برنامه درسي

بحث و نتيجه گيري در مورد عناصر برنامه درسي

رويكردهاي برنامه درسي

ويژگي هاي اصولي رويكردهاي برنامه درسي

نتيجه گيري از مباحث رويكردهاي برنامه درسي

ويژگي هاي يك كتاب درسي خوب از ديدگاه برنامه ريزي درسي

روان شناسي و برنامه درسي

تاريخچه روان شناسي در ايران

هدف كلي كتاب درسي روان شناسي سوم متوسطه

اهداف جزئي بعد شناختي

اهداف جزئي بعد رواني- حركتي

اهداف جزئي بعد عاطفي

پيشينه تحقيق

چارچوب مفهومي تحقيق

فصل سوم(روش شناسي تحقيق)

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري

روش نمونه گيري

ابزار و روش گردآوري داده ها

روايي و پايايي پرسشنامه

روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم(تجزيه و تحليل اطلاعات)

مقدمه

بررسي سوال اول

بررسي سوال دوم

بررسي سوال سوم

بررسي سوال چهارم

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)

مقدمه

خلاصه يافته هاي تحقيق

نتيجه گيري كلي

محدوديت هاي تحقيق

پيشنهادهاي كاربردي

پيشنهادهاي پژوهشي

منابع

منابع فارسي

منابع خارجي

فهرست جدول ها

جدول 1-3 : پايايي به روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه معلمان

جدول 2-3 : پايايي به روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه دانش آموزان

جدول 1-4 : نتايج آمار توصيفي نمرات معلمان در متغيرهاي تحقيق

جدول 2-4 : نتايج آمار توصيفي نمرات دانش آموزان دختر در متغيرهاي تحقيق

جدول 3-4 : نتايج آمار توصيفي نمرات دانش آموزان پسر در متغير هاي تحقيق

جدول 4-4 : مقايسه نمرات معلمان و دانش آموزان در بعد نياز و علائق دانش آموزان با مقدار متوسط

جدول 5-4 : مقايسه نمرات معلمان و دانش آموزان در بعد نياز جامعه با مقدار متوسط

جدول 6-4 : مقايسه نمرات معلمان و دانش آموزان در بعد كاربردي بودن با مقدار متوسط

جدول 7-4 : مقايسه نمرات معلمان و دانش آموزان در بعد وحدت يا يكپارچگي با مقدار متوسط

فهرست نمودارها

نمودار 1-2 : ارتباط اهداف با انواع آن

نمودار 2-2 : چارچوب مفهومي تحقيق

-------------------------------------------

 

مقدمه:

الهي و ربي من لي غيرك  (خداي من غير تو كسي را ندارم) 

جهان امروز، جهان ارتباطات است. جهاني كه اخبار و اطلاعات با سرعت نور در گستره ي آن حركت مي كند

و به اقصي نقاط عالم مي رسد. نتيجه ي اين جريان ارتباطي، پيشرفت روزافزون و همه جانبه ي جوامع بشري 

مي باشد. سرعت پيشرفت دانش و تكنولوژي جهان حيرت آور است كه گاه از قدرت تخيل و تصورات نيز پيشي مي گيرد. درچنين شرايطي نظام آموزشي نقش حساس و بسيار حياتي دارد. چراكه روش هاي آموزشي نيز به همان سرعت كه دانش و اطلاعات پيشرفت مي كند متحول مي گردد.

ضرورت تعليم و تربيت از يك سو و دشواري آن از سوي ديگر موضوعي است كه همه ي ملل جهان از آن كم و بيش  باخبرند. با اين همه كمتر اتفاق مي افتد كه نظام تعليم و تربيت مورد قبول كشوري از هر نظر جوابگوي تمام نيازهاي جامعه باشد. با اين حال مي توان گفت كه نهاد آموزش و پرورش با اهميت ترين، پيچيده ترين،

مشكل ترين و موثرترين نهاد يك جامعه به شمار مي آيد و بر اساس اين ويژگي است كه آموزش و پرورش را نقطه تلاقي بيم ها و اميد ها دانسته اند. جاي اميد است اگرمنطبق با نيازها و پاسخگوي اهداف جامعه باشد و جاي بيم هاست هرگاه چنين نباشد(علاقه بند،1364).

ژان ژاك روسو نظام آموزشي را به كشتي تعبير مي كند كه نجات بشر اجتماعي را از طوفان ممكن مي سازد.  در تفسير عبارت بالا مي توان گفت، هرگاه ملتي خواستار دگرگوني و اصلاح در نظام اجتماعي خود باشند به ناچار ابتدا بايد در نظام آموزشي و خصوصاً نهاد آموزش و پرورش خود تغيير و اصلاح به وجود آورند و اين امر با انجام تحقيقات وسيع و همه جانبه امكان پذير است(كوي،1378).

موفقيت و پيشرفت در يك كشور مستلزم استفاده از توان فكري نيروي انساني است. بخشي از اين توانايي نيروي انساني توانايي آموزشي است كه ما براي بالفعل كردن آن نيازمند يك نظام آموزشي و به تبع آن نيازمند يك 

برنامه ريزي درسي منسجم و قدرتمند علمي هستيم. برنامه ريزي درسي فرايند مفهومي كردن پديده هاي مربوط به انسان در يك قالب موزون جهت تسهيل در يادگيري است (قورچيان، 1374).

نظام آموزشي كشورها در دانشگاه ها وظيفه سنگيني بر عهده دارد. يك نظام آموزشي از عوامل گوناگوني تشكيل يافته كه مهمترين آن برنامه ريزي درسي است. در اين راستا يك نظام برنامه ريزي درسي مبتني بر استفاده از آخرين يافته هاي پژوهشي، رويكرد شناختي، روش ها و فنون تدريس، محتواي كتاب هاي درسي، ارزشيابي از اين محتوا و... حائز اهميت است. از ضرورت هاي نظام آموزشي كارآمد بهره مندي از ساختار برنامه ريزي درسي علمي و منطبق با فلسفه حاكم برآن كشور و همچنين فرهنگ و ويژگي هاي نيروي انساني آن كشور است.

علم برنامه ريزي درسي در ايران در فرايند دستيابي به بلوغ نظري راه پرچالش و ناهمواري را پيش رو دارد. با گذشت بيش از يك قرن از ايجاد نظام آموزشي ايران، در دهه اخير نهادهاي متولي امر برنامه ريزي درسي ضرورت انديشيدن به امري بيش از كتب درسي و توجه به محتوا و عناصر ديگر برنامه ريزي درسي متمركز، عملاً امكان طرح مسائل و زمينه هاي جديد و نوآورنده را محدود كرده است(فتحي واجارگاه،1386).

همبستگي نداشتن برنامه هاي آموزش و پرورش با رغبت، توانايي ها و نيازهاي يادگيرندگان سبب افزايش 

افت تحصيلي مي شود. و متناسب نبودن محتوا با نيازها، علائق و استعدادهاي دانش آموزان باعث افت تحصيلي 

مي گردد. تحقيقات بسياري بر اين موضوع صحه گذاشته است كه برنامه ها بايد با نياز هاي يادگيرندگان منطبق باشد نه اين كه دانش آموزان خود را با برنامه هاي درسي منطبق كنند(سليمان پور،1383).

البته بايد توجه داشت كه در بيشتر موارد عدم كارايي و غير موثر بودن برنامه هاي درسي  به دليل نامناسب بودن محتواي آن نيست بلكه به علت نقص در سازماندهي و ارزشيابي آن است كه يادگيري هاي بعدي را با مشكل مواجه مي كند.

براي تحقق هدف هاي آموزش و پرورش، برنامه ريزي همه جانبه اي لازم است كه در نظام آموزشي ايران تهيه و تدوين كتاب هاي درسي جزء با اهميت اين برنامه ريزي مي باشد.كتاب هاي درسي همواره نقش اساسي در فرايند تعليم وتربيت ايفاء نموده و مهمترين مرجع يادگيري محسوب مي شوند.كتاب هاي درسي نه تنها در پيشرفت آموزشي و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان موثر مي باشند، بلكه چنانچه در محتواي 

كتاب ها مفاهيم  و مضامين اساسي ارائه داده شود و از شيوه هاي مناسبي در تاليف كتاب هاي درسي بهره گرفته شود و به طور كلي  مطابق  مراحل برنامه ريزي درسي طراحي و تنظيم شوند، در دانش آموزان تحرك بيشتري ايجاد نموده و مي توانند در رفع مشكلات آموزشي راهگشا باشند. بنابراين كسب آگاهي كافي در زمينه شناخت علمي كتاب هاي درسي به منظور استفاده مطلوب از آنها در جهت تحقق هدف هاي آموزشي ضروري 

مي باشد. البته با توجه به اينكه امروزه نقش معلم، راهنمايي و اجراي برنامه هاي آموزشي است، معلم كاردان خود مي تواند در جريان آموزش، نارسايي هاي احتمالي كتاب هاي درسي را اصلاح نموده و فرايند

فعاليت هاي يادگيري را به گونه اي تنظيم نمايد كه نيل به اهداف آموزشي امكان پذير گردد.  

محتواي كتاب هاي درسي، آن مفاهيم، معاني، ارزش ها، نگرش ها  موضوع هايي هستند كه در راستاي بيان موضوع اصلي كتاب درسي مورد نظر و رسيدن به اهداف آن كتاب درسي تدوين شده اند. براي اينكه محتواي كتاب درسي متنا سب با اهداف و روش ها و نياز كتاب درسي باشد بايد از يك سري اصول و معيارهاي انتخاب و تدوين و سازماندهي تبعيت شود. بنابراين هرگاه محتواي كتاب هاي درسي به گونه اي تدوين و سازماندهي شوند كه به جاي انتقال انبوه واقعيت هاي علمي، مفاهيم و مضامين اساسي را پرورش داده و همچنين 

دانش آموزان را بيشتر در معرض تجارب يادگيري قرار دهند، مي توان گفت نقش اساسي خود را ايفاء نموده است.براي اينكه فعاليت هاي يادگيري بتواند اثر قاطعي داشته باشد، بايد آنها را به نحوي تنظيم نمود كه هر كدام ديگري را تقويت نمايد. به اين ترتيب در تنظيم برنامه هاي درسي، سازماندهي تجارب و فعاليت هاي يادگيري اهميت بسزايي دارد. از اين رو هر چه كارايي و بهره وري برنامه هاي درسي موثر و مفيدتر باشد 

جامعه ي فردا سعادت  و سلامت بيشتري خواهد داشت. اگر نظام آموزشي بخواهد به اهداف از قبل تعيين شده خود برسد بايد دائماً در صدد ارزيابي چگونگي اجراي برنامه و محتواي آموزشي خود باشد تا با برطرف كردن نواقص آن، راه را براي رسيدن به اهداف خود هموار سازد. بدين جهت محتواي كتاب هاي درسي و ارزشيابي ازاين محتوا به عنوان يكي از مهم ترين عناصر برنامه بيش از هر چيزي بايد مورد نظر برنامه ريزان درسي قرار گيرد. در ايران كتاب هاي درسي به خاطر اهميت زيادي كه در تعيين محتوا و خط مشي هاي آموزشي دارند،كانون توجه تمام دست اندركاران تعليم و تربيت مي باشد. بنابراين روش تهيه و تنظيم محتوا، چگونكي طراحي كتب درسي و ارزشيابي محتوا بايد براساس موازين و معيارهاي برنامه ريزي درسي باشد تا بتواند قلمرو تجارب و فعاليت هاي يادگيري دانش آموزان را به نحو مطلوب گسترش دهد. اگر چه يك كتاب درسي ممكن است توسط ماهرترين و مجرب ترين مؤلفان و برنامه ريزان تهيه شود اما تا زماني كه كتاب مفيدي براي 

دانش آموزان نباشد وكيفيت آن در اجرا محرز نشود، نمي توان ادعا كرد كه وسيله اي مناسب در امر آموزش

 مي باشد.به همين دليل ما در اين پژوهش در جهت ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سال سوم متوسطه براساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديد گاه دبيران و دانش آموزان مي پردازيم تا بتوانيم گامي مهم در جهت بهبود نواقص احتمالي آن برداريم و در حالت كلي نظام آموزشي را درجهت رسيدن به اهداف خود گامي به جلو و پيشرفت هدايت كنيم.

 

بيان مسئله:

در هر جامعه اي متخصصان تعليم وتربيت اعتقاد دارند كه شكوفايي، رشد و سعادت اجتماع به كمك نظام آموزشي مترقي و علمي حاصل مي گردد. به عبارت ديگر يكي از روش هاي اساسي افزايش بهره وري و تسريع رشد يافتگي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، اعتلاي كيفيت نيروي انساني است. اين ارتقا و اعتلا به مدد تعليم و تربيت فعال وسازنده امكان پذير است. چنين امكاني زماني فراهم خواهد شد كه دست اندر كاران تعليم وتربيت

جهت دستيابي به اين امر مهم به برنامه ريزي آموزشي و درسي صحيح و دقيق روي آورند(شجاع الديني ،1376،ص12).

آيا تاكنون به نكته انديشيده ايد كه چرا برخي از دانش آموزان به دروس بي اعتناء هستند و بسياري از آنها در ساعات كلاس درس با بي قراري به پايان هرچه زود تر جلسه درس مي انديشند؟ اين رفتار در برخي از دروس بيشتر به چشم مي خورد. ايراد و عيب كار دركجاست؟ آيا آنها درس را نمي فهمند؟ معلم روش تدريس مناسبي ندارد؟ محتواي درس دشوار است؟ يا مشاركت دانش آموزان در فراگيري درس به علت نبودن طراحي صحيح ارئه درس، فراهم نشده است؟ 

افت تحصيلي و كم توجهي دانش آموزان ريشه در عوامل متعددي دارد.آنچه دراين ميان بيشتر از ساير عوامل در كاهش بازدهي و فراگيري دانش آموزان تاثير مي گذارد، نحوه ارزشيابي محتواي برنامه درسي است.

محتواي برنامه درسي در برگيرنده خط مشي هاي اجرايي براي رسيدن به اهداف آموزش و پرورش است. به همين جهت لازم است در تهيه و تدوين آنها نهايت دقت اعمال گردد تا جوابگوي نياز هاي ناشي از

 تحولات سريع علمي، اقتصادي و اجتماعي باشد.كتب درسي به خاطر اهميت زيادي كه در تعيين محتوا و

خط مشي ها ي آموزش دارند مركز توجه خاصي براي همه دست اندركاران تعليم وتربيت 

مي باشد(موسوي،1375،ص14). 

يكي از مراحل اساسي در طراحي برنامه هاي درسي، ارزشيابي محتوا مي باشد و از مهمترين نكات در ارتباط با محتواي دروس، تصميم گيري درباره اين مطلب است كه فرصت هاي يادگيري تحت چه ضوابط و اصولي 

مي بايست ارزشيابي شوند تا در نهايت بتوانند تغييرات مطلوب را در يادگيرنده به وجود آورند. در اينجا ارزشيابي محتوا بر اساس معيار هاي برنامه ريزي درسي مد نظر قرار مي گيرد. البته در اين تحقيق معيارهاي اساسي مانند علائق و نيازهاي يادگيرنده، نيازهاي جامعه، كاربردي بودن (سودمندي) و وحدت يا يكپارچگي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد و معيار هاي ديگر برنامه ريزي درسي در اين تحقيق  مد نظر نيست. به مدد تجربه ثابت شده است كه در بيشتر موارد عدم كارايي و غير موثر بودن برنامه هاي درسي،به دليل نامناسب بودن اصول ارزشيابي محتوا است كه يادگيري را مشكل مي كند و يا نتيجه اي كمتر از حد انتظار را به بار مي آورد.

در نظام آموزشي ايران،كتب درسي عمده ترين منبع فراگيري و شايد بتوان گفت تنها وسيله آموزشي است كه در اختيار معلم و دانش آموزان قرار دارد. به همين جهت تلاش نيروهاي متخصص در بررسي و ارزشيابي محتواي كتب درسي، جهت رفع نارسايي ها وكمبود هاي آن شايسته دقت و توجه است. لذا انجام تحقيق و بررسي جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت محتوا و اصول ارزشيابي آن براساس معيار هاي برنامه ريزي درسي، يك ضرورت بديهي است.

ازدير باز در كشورهاي مختلف جهان و در چند دهه ي اخير در كشورمان ايران  اهميت علم روان شناسي بيش از پيش آشكار گشته است. بشر امروز با چالش هايي از قبيل كاهش اعتماد به نفس، افزايش استرس و فشار هيجاني ناشي از مشكلات روحي و رواني، افزايش بي خوابي، كم شدن محبت بين اعضاي خانواده، تبعيض و پيش داوري، توقع براي ارتقاي سبك زندگي سالم تر، پي ريزي ارتباط هاي خانوادگي قوي تر و... روبه روست و علم روان شناسي مي تواند با نشان دادن راه هايي در زمينه ي مذكور به انسان ها كمك كند.

 در واقع قسمت اعظم مسائل جدي كه بشر با آن مواجه است، صرفاً با فناوري علوم طبيعي حل نخواهد شد و اين مسائل مولفه هاي رفتاري خاصي دارند كه براي حل آنها بايد از علم روان شناسي بهره گرفت. در واقع

 روان شناسي يكي از مهمترين مبحث هايي است كه به كيفيت زندگي خوب كمك خواهد كرد.

حال با توجه به مسائل بالا، محقق در پي آن است كه  به ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سال سوم متوسطه بر اساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديد گاه دبيران و دانش آموزان پرداخته تا  بر اساس نتايج تحقيق، راهكارهايي جهت رفع مشكلات احتمالي ارائه نمايد. 

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

تغيير سريع دانش و تكنولوژي در جهان امروز مشكلات عمده اي را بر سر راه نظام هاي آموزش و پرورش كشورها قرار مي دهد كه يكي از مهمترين آنها پاسخ به اين پرسش است كه دانش آموزان در مدرسه چه بايد 

بياموزند، تا با آموخته ي خود بتوانند براي زندگي در دنياي در حال تغيير و تحول فردا آماده شوند؟  

از آنجايي كه در نظام آموزشي ايران، برنامه ريزي و تاليف كتب درسي به شكل متمركز صورت مي گيرد و برنامه هاي درسي و كتاب هاي درسي يكسان در همه جا تدريس مي گردد، به طور طبيعي كتاب درسي به عنوان يك وسيله مهم يادگيري پذيرفته شده است. چنانچه اين وسيله مهم مورد ارزشيابي قرار نگيرد ممكن است مشكلات عديده اي در آموزش و پرورش به وجود آيد. بر اين اساس ضروري است محتواي كتب درسي از زواياي گوناگون مورد ارزشيابي قرار گيرد تا هم مسائل و مشكلات مربوط به ارزشيابي محتواي كتب درسي شناسايي شود و هم اطلاعات لازم و مفيدي در جهت اصلاح برنامه ها و محتواي آنها فراهم آيد. همچنين كتاب درسي يكي از عناصر مهم و اساسي در امر آموزش به حساب مي آيد چرا كه كتاب درسي و محتواي مربوط به آن، محور ارزشيابي هاي گوناگون از دانش آموزان در ابعاد مختلف قرار مي گيرد. به عنوان نمونه در گزينش آنها براي ورود به دانشگاه ها يا محيط هاي شغلي و غيره محتواي كتاب و ارزشيابي از محتوا خيلي موثر است. از آن جايي كه معلمان در مدارس، فعاليت هاي خود را بر محور محتواي كتاب درسي متمركز مي سازند و امتحان و ارزشيابي از دانش آموزان محدود به كتاب درسي و محتواي آن مي باشد و تدارك مجموعه اي از فعاليت ها و فرصت هاي يادگيري جهت تحقق بخشيدن به اهداف كلي و جزئي آموزش و پرورش از طريق محتواي كتاب درسي و ارزشيابي اصولي محتواي كتاب درسي امكان پذير است، ضرورت دارد تا موضوع ارزشيابي محتواي كتاب هاي درسي بر اساس معيارهاي برنامه ريزي درسي مورد توجه قرار گيرد. به اعتقاد متخصصان برنامه ريزي درسي، برنامه هاي درسي  به عنوان اساسي ترين خط مشي هاي اجرايي، براي دستيابي به اهداف آموزش و پرورش تلقي مي شوند كه بايد در تهيه و تدوين آنها نهايت مراقبت و دقت نظر اعمال شود. و از آنجايي كه برنامه هاي درسيِ تدوين شده براي هر كتاب درسي بيشتر در محتواي آن كتاب درسي جلوه گر مي شود، بنابراين لازم است محتواي كتاب درسي و ارزشيابي از اين محتوا بر اساس اصول و معيارهاي 

برنامه ريزي درسي مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد تا بدين نحو جوابگوي نيازهاي فردي و اجتماعي

 دانش آموزان و همچنين تحولات حاصل از تكنولوژي و پيشرفت هاي عصر حاضر گردد. با توجه به مطالب فوق الذكر كتاب درسي داراي اهميت فوق العاده اي است و كتاب درسي روان شناسي سوم متوسطه از اين قاعده مستثني نيست، چرا كه اين كتاب دانش آموزان را با مسائل مربوط به رفتار، يادگيري، تفكر، شخصيت، سلامت رواني و... آشنا مي سازد و نقش بسزايي در زندگي واقعي دانش آموزان دارد. براي آنكه دانش آموزان بتوانند به اهداف آموزشي كتب درسي نائل آيند، بايد در تهيه و انتخاب محتوا و ارزشيابي از محتوا نهايت دقت نظر به عمل آيد تا فعاليت هاي يادگيري بتواند اثر قاطعي روي يادگيرندگان داشته باشد.

بنابرين محقق قصد دارد در اين پژوهش به ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سال سوم متوسطه براساس معيار هاي برنامه ريزي درسي ازديدگاه دبيران و دانش آموزان پرداخته تا از اين طريق موانع و مشكلات احتمالي ارزشيابي محتواي كتاب مذكور را شناسايي و پيشنهادهاي مناسب در جهت رفع موانع اريه كند. 

 

هدف كلي تحقيق: 

هدف كلي در اين تحقيق عبارت است از ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سال سوم متوسطه براساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديد گاه دبيران و دانش آموزان. 

اهداف ويژه تحقيق:                          

1- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به نيازها وعلائق يادگيرنده. 

2- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به نيازهاي جامعه. 

3- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به معيار سودمندي يا كاربردي بودن. 

4- ارزشيابي محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان با توجه به معيار وحدت يا يكپارچگي. 

 

سوالات تحقيق:    

1- آيا از ديدگاه دبيران ودانش آموزان محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه متناسب با نيازها وعلائق يادگيرنده است؟ 

2- آيا از ديدگاه دبيران و دانش آموزان محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه متناسب با نيازهاي جامعه است؟ 

3- آيا از ديدگاه دبيران ودانش آموزان محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه متناسب با  معيار سودمندي يا كاربردي بودن است؟  

4- آيا از ديدگاه دبيران و دانش آموزان محتواي كتاب روان شناسي سوم متوسطه متناسب با معيار وحدت يا يكپارچگي است؟ 

دانلود مقاله ارزشيابي محتواي كتاب درسي روان شناسي سوم متوسطه بر اساس معيارهاي برنامه ريزي درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان شهر پارس آباد مغاننمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
دانلود پاورپوينت هوش مصنوعي
دسته بندي پاورپوينت
فرمت فايل doc
حجم فايل 2725 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 129

 

پاورپوينت هوش مصنوعي
پاورپوينت هوش مصنوعي 227 اسلايد

هوش مصنوعي چيست؟
مباني هوش مصنوعي
تاريخچه هوش مصنوعي

 

دانلود پاورپوينت هوش مصنوعينمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
دانلود پاورپوينت ترفندهاي فتوشاپ
دسته بندي پاورپوينت
فرمت فايل ppt
حجم فايل 1964 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 57

 

پاورپوينت ترفندهاي فتوشاپ

پاورپوينت ترفندهاي فتوشاپ

 

اين مجموعه شامل آموزش كامل فتوشاپ به همراه ترفندهاي پركاربرد اين نرم افزار ميباشد. اين مجموعه در قالب فتوشاپ با مجموع 60 اسلايد با گرافيك زيبا ميباشد. همچنين فايل صوتي و فايل word نيز داخل اين مجموعه ميباشد

دانلود پاورپوينت ترفندهاي فتوشاپنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
پاورپوينت لوازم و تجهيزات لازم جهت اتصال به شبكه اينترانت سازمان (P2MP)
دسته بندي پاورپوينت
فرمت فايل ppt
حجم فايل 834 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 12

پاورپوينت لوازم و تجهيزات لازم جهت اتصال به شبكه اينترانت سازمان (P2MP)

اين محصول در قالب پاورپوينت و قابل ويرايش در 12 اسلايد مي باشد.

اسلايد 2

لوازم و تجهيزات لازم جهت اتصال به شبكه اينترانت سازمان (P2MP)

تحويل يك زوج سيم اختصاصي از مخابرات  يك دستگاه مودم ( سفارش مخابرات Tellabs CTE-S) يك دستگاه روتر cisco 2620xm با كارت WIC 1T كابل V.35   . . …وسپس نصب وتنظيم شبكه 

اسلايد 8

توضيحات براي اتصال

1-ابتدا كابل دورشته اي را كه از مخابرات تحويل گرفته ايد به مودم وصل كنيد . اگر كابل مخصوص مودم بصورت آماده در جعبه موجود بود  رنگهاي آبي وآبي سفيد را به دورشته مخابرات متصل كنيد. 2- كارت WIC 1T يا همان ماژول سريال را درون  روترقراردهيد.(اين كاررا قبلا ما برايتان انجام داده ايم) 3- حالا يك سركابل V.35  را به روتر(كارت WIC 1T يا همان ماژول سريال ) وسر ديگر آن را كه كلفت تر وداراي پين هاي درشت است به مودم متصل كنيد(دقت كنيد پيچ هاي دوطف كابل با     دوطرف پورت مودم بصورت نر و ماده هستند)   4- اتصال روتر به شبكه اداره از طريق كابل UTP   . براي اينكار يك سر كابل به پورت زرد رنگ روتر FastEthernet 0/0  وسرديگر به سويچ شبكه اداره. 


دانلود پاورپوينت لوازم و تجهيزات لازم جهت اتصال به شبكه اينترانت سازمان (P2MP)نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
پاورپوينت دولت الكترونيكي (Egovernment) ، راهكارهاي پياده سازي دولت الكترونيك
دسته بندي پاورپوينت
فرمت فايل ppt
حجم فايل 229 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 30

پاورپوينت دولت الكترونيكي (Egovernment) ، راهكارهاي پياده سازي دولت الكترونيك

چكيده:

يك‌ زير ساخت‌ عمومي‌ فن‌آوري‌ اطلاعات‌ براي‌ دولت‌ الكترونيكي‌ شامل‌ سامانه‌ها، شبكه‌،سخت‌ افزار و نرم‌ افزاري‌ است‌ كه‌ از برنامه‌ هاي‌ كاربردي‌ حمايت‌ نمايد. زير ساخت‌ مورد نيازجهت‌ حمايت‌ از كليه‌ برنامه‌ هاي‌ كاربردي‌ دولت‌ الكترونيكي‌ به‌ گونه‌اي‌ مديريت‌ مي‌ شود كه‌فراگير بودن‌ و بازدهي‌ آن‌ را تضمين‌ نمايد.


دانلود پاورپوينت دولت الكترونيكي (Egovernment) ، راهكارهاي پياده سازي دولت الكترونيكنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
پاورپوينت آموزشي درس مهندسي نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسي نرم‌ افزار
دسته بندي پاورپوينت
فرمت فايل ppt
حجم فايل 179 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 300

پاورپوينت آموزشي درس مهندسي نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسي نرم‌ افزار

چكيده:

جلسه اول: طراحي نرم‌افزار بي‌درنگ
جلسه دوم: طراحي واسط كاربر UI
جلسه سوم: توسعه سريع نرم‌افزار
جلسه چهارم: استفاده مجدد نرم‌افزار
جلسه پنجم: مهندسي نرم‌افزار براساس قطعه
جلسه ششم: توسعه سيستمهاي حياتي
جلسه هفتم: تكامل نرم‌افزار 
و...

دانلود پاورپوينت آموزشي درس مهندسي نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسي نرم‌ افزارنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
مقاله نقش هنر و ادبيات در آموزش ديني و قرآن
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 71 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 30

فهرست مطالب

1-    چكيده              الف
2-    مقدمه             2-1
3-    خلاء بهره گيري از ادبيات و هنر         5-3
 در آموزش ديني  و قرآن در نظام آموزشي فعلي
4-    چرا؟ ادبيات و هنر            7-5
5-    راههاي بهره گيري از ادبيات       16-8
 و هنر در آموزش ديني و قرآن
6-    جمع بندي                 17
7-    جداول ضميمه                22-18
8-    فهرست منابع و مآخد         23

========================

قسمتهايي از متن:

مقدمه

اگر تاريخ را ورق بزنيم و جوامع مختلف را مورد كنكاش قرار دهيم ، نهادهاي متعددي را در آن جوامع خواهيم يافت كه كارشان آموزش دين بوده است و ما نتيجه مي گيريم كه « دين » همزاد انسان و يك نياز قطعي و واقعي براي او بشمار مي آيد و انتقال آن به نسل هاي آينده در زمره انتقال ميرا ث فرهنگي جوامع است لذا در پي آن آموزش دين نيز يك مسأ له ويژه مي شود ، زيرا اين مسأله يك گرايش عمومي براي اولياء است كه دين خود را مثل هر ميراث ديگر به فرزندان خويش انتقال دهند ، ماده 26 اعلاميه حقوق بشر اين اولويت را در انتخاب نوع تربيت ، براي اولياء به رسميت مي شناسد و علاوه بر آن معلمان بيشماري هستند كه آموزش دين را بعنوان رسالتي اصلاح طلبانه دنبال مي كنند بعلاوه بر آنكه كنجكاوي در باره دين و گرايش به آن يك رغبت قطعي و فطري در كودكان شناخته شده است كه اين علاقه و رغبت عموماً در سالهاي پاياني دبستان بروز و شدت بيشتري پيدا مي كند با اين وجود آموزش درس ديني و قرآن  در نظام آموزشي ما يك مسأله بسيار مهم و شايسته التفاف است كه لاجرم بايد به آن پرداخته شود و براي پرداختن به آن لازم است به سؤالاتي از قبيل ذيل پاسخ دهيم كه درمعارف اسلامي كودك با چه ويژگيهايي توصيف شده ؟ ...

...

جمع بندي :

با توجه به مطالبي كه عنوان نمود  چنين مي توان نتيجه گرفت كه ما اگر بخواهيم در امر آموزش ديني و قران منطبق بر هدفهاي كلي و آرماني نظام آموزشي مان موفق باشيم بايد با تكيه بر دستاوردهاي نوين علمي در زمينه هاي مختلف و با توجه به خصوصيات و ويژگيهاي جسمي ، روحي و رواني و اخلاقي فراگيران در دوره هاي مختلف سعي نمائيم مفاهيم ديني و ارزشهاي و احد انساني را در فالبي جذاب ، زيبا ، پويا ، فراگير و با بهره گيري از زبان هنري و ادبي و مشاركت فعال و متعامل فراگيران در فرايند آموزش به آنان ارائه نمائيم و در امر تدريس دروس ديني و قران از شيوه هاي نوين تدريس خصوصاً شيوه هاي مشاركتي كه مي تواند اثر و نقش ادبيات و هنر را در آموزش ديني و قران صد چندان نمايد بهره لازم را ببريم . ...

...

دانلود مقاله نقش هنر و ادبيات در آموزش ديني و قرآننمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
مقاله زندگاني جلال الدين رومي و سماع و مولانا
دسته بندي زبان و ادبيات فارسي
فرمت فايل doc
حجم فايل 143 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 39

بخشهايي از متن:

 زادگاه مولانا:  

جلال‌الدين محمد درششم ربيع‌الاول سال604 هجري درشهربلخ تولد يافت. سبب شهرت او به رومي ومولاناي روم، طول اقامتش‌ و وفاتش درشهرقونيه ازبلاد روم بوده است. بنابه نوشته تذكره‌نويسان وي درهنگامي كه پدرش بهاءالدين از بلخ هجرت مي‌كرد پنجساله بود. اگر تاريخ عزيمت بهاءالدين رااز بلخ  در سال 617 هجري بدانيم، سن جلال‌الدين محمد درآن هنگام قريب سيزده سال بوده است. جلال‌الدين در بين راه در نيشابور به خدمت شيخ عطار رسيد و مدت كوتاهي درك محضر آن عارف بزرگ را كرد.

چون بهاءالدين به بغدادرسيدبيش ازسه روزدرآن شهراقامت نكرد و روز چهارم بار سفر به عزم زيارت بيت‌الله‌الحرام بر بست. پس از بازگشت ازخانه خدا به سوي شام روان شد و مدت نامعلومي درآن نواحي بسر برد و سپس به ارزنجان  رفت. ملك ارزنجان آن زمان اميري ازخاندان منكوجك بودوفخرالدين بهرامشاه‌نام داشت، واو همان پادشاهي است حكيم نظامي گنجوي كتاب مخزن‌الاسرار را به نام وي به نظم آورده است. مدت توقف مولانا در ارزنجان قريب يكسال بود.

بازبه قول افلاكي، جلال‌الدين محمددرهفده سالگي ‌درشهرلارنده به‌امرپدر، گوهرخاتون دخترخواجه لالاي سمرقندي را كه مردي محترم و معتبر بود به زني گرفت و اين واقعه بايستي در سال 622 هجري اتفاق افتاده باشد و بهاءالدين محمد به سلطان ولد و علاءالدين محمد دو پسر مولانا از اين زن تولد يافته‌اند. ...

...

سماع و مولانا

با توجه به اينكه سماع قرنها قبل از مولانا و از زمان پيدايش تصوف وجود داشته و بزرگاني در مورد آن توضيحاتي داده اند از جمله غزالي در كتاب سماع مي نويسد آن كس كه در حال سماع است در حال حركت نبايد در كائنات غير از جمال خدا چيز ديگري را ببيند عشق او به خداوند و شوق ديدار او را به حركت در مي آورد. ولي نام مولانا و سماع بهم آميخته شده .

استاد فروزانفر مي نويسد شمس الدين به مولانا چه آموخت و چه فسون ساخت كه چندان فريفته گشت و از همه چيز و همه كس صرفنظر كرد و در قمار محبت نيز خود را در باخت بر ما مجهول است! ولي همه آثار بر اين متفق اند كه مولانا بعد از اين خلوت روشن خود را بدل ساخت و به جاي اقامه نماز و مجلس وعظ به سماع نشست و چرخيدن و رقص بنياد كرد و ....

...

مطالب:

مقدمه  ................................       أ تا ج

زادگاه مولانا    ....................  1

پدر مولانه    .......................  1

جواني مولانا  ....................... 2

اخلاق وافكار مولانا .................. 3

نردبان روحاني ...................... 6

از مقامات تبتل تا فنا .............. 8

سماع ............................... 11

احكام و آداب سماع .................. 11

آثار سماع .......................... 12

معني سماع .......................... 12

رقص سماع ........................... 12

حالت سماع .......................... 15

غزل هاي مولوي هر كدام يك سماع است .. 15

مولانا عشق اصلي را نزد خدا مي داند .. 16

دانلود مقاله زندگاني مولوي و سماع و مولانانمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
تحقيق پژوهش و نقد شاهنامه
دسته بندي زبان و ادبيات فارسي
فرمت فايل doc
حجم فايل 70 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 112

تادرب ِدوزخ ِ

 الله و پدرآسماني و اهورامزدا

رانـبـنـديم

 گيتي ، بهشتِ جمشيدي نميشود

.............................................................. صفحه 7

سكولاريته و مفهوم« نقد»

.............................................................صفحه24

اصل سكولار، يا « زنخداخرداد»

خداي ِ« رسيدن به آرزو» درگيتي

خدائي كه آرزو را در گيتي نقد مي كند

..............................................................صفحه 50

از« ارج ِ انسان »

يااز« معراج انسان» با خردش ، به مينو

ارج= سيمرغ درون انسان

.............................................................صفحه 83

كتابنامه

.........................................................صفحه 103

=================

بخشهايي از متن:

نقد كردن

آرزو درگيتي

چگونه جمشيد، با خرد درب دوزخ را بـست   ؟

پژوهشي درباره شـاهـنـامه فردوسي

ما خدائي را ميجوئيم كه آب روانست، و تخم هستي ما، آنرا شب و روز مينوشد، تا برويد و درفرازش ، خوشه بينش شود ، وتا ازمكيدن اين آب، تخم هستي ما ، برويد و دراين گيتي بهشت ازما برآيد، و سراپايمان ، خنده شود . تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زيباشود ، تا باهم اصل زيبائي  باشيم .ما خدائي را ميجوئيم كه درهم به پيچيم ، مانند پيچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زيبائي و هم آهنگي وجشن و بينش باشيم . جائي ترس و بيم هست، كه خدا و انسان، همآغوش و جفت و آميخته باهم نيستند . از بريدگي خدا ازانسان، زشتي و بيم درگيتي، پيدايش مي يابد . انسان ، زشت ميشود، چون دراين بريدن ، گناهكارميشود، و خدا ، زشت ميشود، و ميترسد كه صورت خود را بنمايد و ازانسان ، زشت تصوير گردد .هنگامي خدا از انسان، بريده ميشود، خدا ، تبديل به خالق ومعبود ، و انسان، تبديل به مخلوق وعبد ميشود ، و ديگر،« يارهمديگر» نيستند، و با اين بريدگي ازهم ، زشتي ودوزخ، پيدايش مي يابد، كه پيكر يابي « بيم وترس» است ، وهردو ازهم ميترسند وازهمديگر ميگريزند . يكي منكرخدا ميگردد ، تا ازاو، آزادي بيابد، و ديگري ، قدرت انحصاري ميطلبد، تا انسان را بزنجيروبند بكشد .هنگامي خدا از انسان بريده و پاره كرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بيم و دوزخ ، پيدايش يافت . آنگاه خدا، از دنيا بريده شد، دنيا زشت وفاني شد ، و بهشت ازدنيا ، تبعيد گرديد ، ونيازبه ايمان آوردن به غيب بود .آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند، انسان دررنج و كين ورزي هبوط كرد وگناهكارشد،و خدا،محكوم به خودپرستي وقدرتپرستي و انحصاركردن قدرت به خود شد .

آنگاه كه خدارا ازانسان بريدند، انسان برآن شد، كه خدارا فراموش كند، و خدا برآن شد، كه انسان را عبد خودش كند، و فراموشي انسان را گناه بداند .  آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند ، انسان كوشيد كه در دنيا، بهشت براي خودش بسازد، و خدا ، آن بهشت را ويران ساخت، و كوشيد كه بهشتي، فراسوي دنيا براي غلامان حلقه بگوشش بسازد كه عمرخود را صرف عبوديت او كرده اند و هيچگاه از آن ياد نياورده اند كه باخدا ، جفت و يارند . ودرهردو، عشق،خشكيد.آنگاه كه خداراازانسان بريدند، خدا براي انسان،عظيم ووحشت آورشد، وانسان، پشت به خدا كرد وازاو گريخت،وخدا، تنها ماند .آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند،  جشن گاهها، تبديل به معابدشدند ، و خدا وانسان ، ديگر نميتوانستند باهم برقصند، با هم بنوازند ، با هم آواز بخوانند و باهم بخندند . ...

...

خردِ شاد و خندان

يا « پيوستگي معرفت با سعادت »

براي بهزيستي مردمان درگيتي انديشيدن

درفرهنگ ايران، « بينش» و « خوشي وشادي» ازهم جدا ناپذيرند. با همان مزيدن باده، يا شيرابه ، شناخت، پيدايش مي يابد . با نوشيدن باده يا نوشابه ازجام جم ( جام ، همان بهمن، يا مانمن = مينوي مينواست )  انسان سرخوش ميشود، و ميشكوفد و ازهم گشوده و روشن ميشود .  بينش و روشني وخوشي، باهمند . به همين علت، تصوير « جام جم »، درادبيات ايران باقي ماند ، چون پيكر يابي انديشه « خرد خندان» ميباشد . بهمن، كه خرد بنيادي انسانيست ، « بزمونه » ، هم « اصل بزم» و هم « اصل زادن » است . بهمن ، با بينش و انديشه زايشي ازبُن خود انسان، كاردارد . بهمن ، كه خرد سامانده ، خرد حكومت آفرين و قانون آفرين است ، خرد شادي آور وضد قهروضد خشونت وضد تهديد وضد ارهاب و انذاراست . بهمن ، خرديست كه قهرو خشونت و تهديد و ارهاب و انذار را، براي حل مسائل اجتماعي و سياسي ( جهان آرائي ) واقتصادي بكار نمي برد . بهمن ، خرد شاد و خرد بزم آفرين است . درسامان دادن اجتماع ، شادي و بزم وخوشي نقد، ميآفريند . اينست كه درفرهنگ ايران ، « بينش نقد » ، با « خوشي و شادي نقد » ، بهم پيوسته اند .  انسان ، تخميست كه وقتي ازافشره و شيرابه ( اسانس ) جهان ( خرداد = رسا ) بگذرد ، سبزميشود ، و پيدايش وجود او ، همان شادي و جشن است .  شكوفائي و رويش وجود او ، پيدايش شادي وجشن هست . دراين رويش و بالش ( باليدن = بال دراوردن ) است كه به انجمن خدايان راه مي يابد، و«همپرس خدايان» ميشود . موبدان زرتشتي ، مجبور بودند چنين فلسفه اي را رد و طرد كنند ، و فرهنگ ايران را ، نه تنها وارونه سازند ، بلكه سر به نيست كنند . فرهنگ ما ، گنجيست كه درويرانه ها، زير خاك ، دفن شده است . فرهنگ ما ، روي زمين ، پيش چشم ما نهاده نشده است ، بلكه نيازبه كند وكاو، و شكيبائي دارد. فرهنگ ما ، نياز به كاويدن و پژوهيدن، و« گستاخي  در عصيان عليه آنچه به ما بنام فرهنگ داده اند » ، دارد .

...

دانلود پژوهش و نقد شاهنامهنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
دانلود تحقيق آلن ديويد سوكال
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 33 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 18

بخشهايي از متن:

آلن ديويد سوكال متولد 1955 و فيزيكدان دانشگاه نيويورك از نظر سياسى چپ گرا است و تنها ادعاى او براى اين وابستگى آن است كه در گذشته مدتى در دوران حكومت ساندينيستا در دانشگاه ملى نيكاراگوئه رياضى تدريس كرده است. از جمله استقبال كنندگان ماجراى سوكال نوآم چامسكى بود كه گفت چپ و علوم اجتماعى بهتر است بنيان فكرى خود را بر استدلال عقلى بگذارند. حاصل يادداشت هاى سوكال در اين رابطه نخست به صورت كتابى به نام «شيادى هاى روشنفكرى» در فرانسه و سال بعد تحت عنوان «ياوه هاى مد روز» به چاپ رسيد. سوكال در فيزيك در حوزه هاى مكانيك آمارى، نظريه ميدان كوآنتوم، فيزيك رياضى و فيزيك محاسباتى كار مى كند.

....

نورتا كورج (KOERTGE .N) در كتاب «تظاهر به فمينيسم» مى نويسد: «اكنون به دانشجويان رشته مطالعات زنان تدريس مى شود كه منطق ابزار استيلاى مردان است... هنجارهاى استاندارد و روش هاى پژوهش  علمى مبتنى بر تبعيض جنسى هستند زيرا با شيوه هاى معرفتى زنان ناسازگار است... و دريافت درونى ارزش ها راهى مطمئن تر و رويكردى پربارتر به حقيقت است.» داوكينز در ادامه مقاله مى نويسد: «دانشمندان چگونه بايد به اين اتهام پاسخ دهند كه «ايمان» ما به منطق و حقيقت علمى صرفاً ايمانى است كه هيچ مزيتى بر حقيقت هاى ديگر ندارد. يك پاسخ آشكار آن است كه علم نتيجه مى دهد. همان طور كه قبلاً نوشته ام يك نسبيت باور فرهنگى در ارتفاع ?? هزار پايى به من نشان دهيد تا من هم يك آدم رياكار به شما نشان دهم...

اگر سوار بر هواپيما به كنگره بين المللى انسان شناسان يا منتقدان ادبى مى رويد، دليل آنكه احتمالاً به آنجا خواهيد رسيد- دليل آنكه مثل يك تكه سنگ به درون زمينى شخم خورده سقوط نمى كنيد- آن است كه انبوهى از مهندسان غربى كه آموزش علمى ديده اند، ...

....

دانلود دانلود تحقيق آلن ديويد سوكالنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
صفحات وبلاگ
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]